Regulamin konkursu madebyrudaxbimago

wtorek, maj 25, 2021

REGULAMIN KONKURSU „Made by Ruda X Bimago“
 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Made by Ruda X Bimago
  (dalej: „Konkursem”). 
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu, zasady przyznawania nagród, zasady ogłaszania wyników, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, a także sposób składania reklamacji związanych z Konkursem. 
 3. Organizatorem Konkursu jest Babski PR Anna Maksymiuk-Szymańska adres:
  Ul. Gorlicka 58b/15, Wrocław, NIP 5372319054 działający na rzecz Made by Ruda(„Organizator”)
 4. Przyrzekającym Nagrody jest bimago.pl artgeist sp. z o.o. ul. Lotnicza 24, 54-155 Wrocław, Poland
 5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przez Internet, w serwisie Facebook i Instagram („Serwis”)
 6. Organizator oświadcza, że Konkurs, organizowany za pośrednictwem Serwisu, nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też  bezpośrednio związany z Serwisem. Wszelkie informacje przekazywane przez Uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie Serwisowi. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika oznacza, iż Uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie Serwisu z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowanym Konkursem. 
 7. Konkurs rozpoczyna się w dniu 26.05.2021 r. i kończy się w dniu 31.05.2021 o godzinie 23.59 („Czas trwania Konkursu”).

§2 UCZESTNICY KONKURSU

 1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która w chwili przystąpienia do Konkursu spełnia łącznie następujące warunki:
  a)  Jest pełnoletnią osobą posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  b)  Jest konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
  Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.); 
 1. Przystąpienie do Konkursu, poprzez wykonanie Zadania Konkursowego, stanowi wyraźne działanie, które jest równoznaczne z udzieleniem Fundatorowi (Administrator Danych Osobowych) zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w niniejszym Regulaminie w celu wzięcia udziału w Konkursie. Wyrażona zgoda może być w każdym czasie wycofana poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: info@babskipr.pl 
 2. W Konkursie można brać udział tylko osobiście. Nie jest dopuszczalne dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich. 
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
  a)  zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień;
  b)  wykonanie zadania konkursowego opisanego w §4.
  c)  wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji  Konkursu,
 4. Przystąpić do Konkursu można w każdym czasie jego trwania. 
 5. W Konkursie biorą udział jedynie prawidłowe zgłoszenia. 
 6. Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w Konkursie, w tym także prawa do żądania wydania przyznanej nagrody. 
 7. Przed przystąpieniem do Konkursu uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. Przystępując do Konkursu uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

§3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz mają miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (zwani dalej: „Uczestnikiem”/„Uczestnikami”). Do uczestnictwa w Konkursie niezbędne jest posiadanie aktywnego, publicznego profilu w serwisie Facebook lub instagram. 
 2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne. 
 3. Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w
  Konkursie. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie lub odmowy przyznania mu nagrody, jeśli okaże się, że dany Uczestnik działa sprzecznie z Regulaminem lub nie spełnia warunków do uczestnictwa w Konkursie określonych w Regulaminie. 

§4. ZADANIE KONKURSOWE

 1. Zadanie konkursowe polega na umieszczeniu pod postem konkursowym odpowiedzi na pytanie: „Co byś chciała zmienić w swoim domu i dlaczego” (zwane dalej: „Zgłoszeniem konkursowym”), z zastrzeżeniem, że profil uczestnika w Serwisie musi być publiczny.
 2. Każdy z Uczestników może przesłać tylko 1 pracę konkursową, jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę. 
 3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Zgłoszenie konkursowe powinno spełniać poniższe warunki:
  a)  powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;
  b)  nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z
  obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia
  społecznego;
  d)  nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku oraz dóbr osobistych
  osób trzecich.
  e) Dane zawarte w Zgłoszeniu konkursowym muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością 

§5. WYBÓR ZWYCIĘZCÓW 

 1. Spośród wszystkich Zgłoszeń konkursowych, Made by Ruda wybierze 5 najciekawszych zgłoszeń konkursowych 
 2. Kryteriami wyboru zwycięskich Zgłoszeń konkursowych, są: zgodność Zgłoszeń konkursowych z tematyką Konkursu, estetyka, kreatywność, oryginalność.  
 3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez wiadomość na FB lub instagramie do dnia 3.06.2021

§6 NAGRODY

 1. Nagrodami w Konkursie („Nagrody”) są:
  1 miejsce : Voucher online o wartości 500 zł na zakupy w sklepie www.bimago.pl (jednorazowy)
  4 nagrody pocieszenia: 4 x wybrany obraz do malowania po numerkach:
  obrazy dla dorosłych: https://www.bimago.pl/malowanie-po-numerach/dla-doroslych.html
  obrazy dla dzieci: https://www.bimago.pl/malowanie-po-numerach/dla-dzieci.html
 2. Właścicielem Nagród jest Fundator nagród, który dokonuje ich przekazania na rzecz Uczestników w imieniu własnym. 
 3. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej oraz o sposobie i miejscu wydania każdej z Nagród poprzez prywatną wiadomość przesłaną za pośrednictwem Serwisu Facebook lub Instagram w ciągu 3 dni od wyłonienia Zwycięzców.  
 4. Niezachowanie terminu wskazanego w ust. 5 powyżej, podanie nieprawidłowych lub niepełnych danych, a także inne uchybienia powodujące niemożliwość wręczenia Nagród skutkują utratą praw do nich, a Nagrody pozostają wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora. 
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania którejkolwiek z Nagród, z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu. 
 6. W przypadku braku możliwości powiadomienia Zwycięzcy Konkursu o wygraniu
  Nagrody, braku kontaktu ze strony Zwycięzcy Konkursu we wskazanym terminie lub w przypadku niepodania wymaganych danych przez Zwycięzcę Konkursu w  terminie 3 dni od dnia powiadomienia Zwycięzcy Konkursu o wygranej bądź podania nieprawdziwych danych, nagroda nie zostanie przyznana, a Zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody. W takim przypadku Organizator powtarzając procedurę powiadomienia o wygranej skontaktuje się z kolejną osobą, która zajęła kolejne, niższe miejsce w Konkursie bądź zdecyduje o przepadku Nagrody. 
 7. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany wygranej Nagrody na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe lub równowartość pieniężną oraz nie przysługuje prawo cesji Nagrody na osoby trzecie.

§7 PRAWA AUTORSKIE

 1. Przesłanie Zgłoszenia konkursowego przez Uczestnika oznacza udzielenie Organizatorowi zgody na korzystanie ze Zgłoszenia konkursowego przez Organizatora na okres trwania Konkursu oraz bezterminowo po jego zakończeniu, bez ograniczeń terytorialnych, w szczególności na następujących polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet, w szczególności nieograniczone rozpowszechnianie na Facebooku i Instagramie, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie w sieci Internet. 
 2. Uczestnik oświadcza, że jest autorem Zgłoszenia konkursowego, a Zgłoszenie konkursowe nie narusza powszechnie obowiązującego prawa ani praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku oraz dóbr osobistych osób trzecich. Uczestnik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do Zgłoszenia konkursowego. W szczególności Uczestnik zapewnia, że uzyskał zgodę osoby, której wizerunek został utrwalony na fotografii, będącej Zgłoszeniem konkursowym (a jeżeli w Zgłoszeniu konkursowym wykorzystany został wizerunek Uczestnika, wyraża on zgodę) na utrwalenie jej wizerunku i wykorzystanie, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w szczególności na publiczne udostępnienie tego wizerunku. 

§8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator, tj.
   Babski PR Anna Maksymiuk-Szymańska adres: ul.Gorlicka 58b/15, 51-314
  Wrocław NIP 5372319054 (dalej: „Administrator”). 
 2. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). 
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia
   i ogłoszenia zwycięzców, wydania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych
  reklamacji, a także w celach marketingowych oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. 
 4. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników następujące ich dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, nazwa profilu w Serwisie.
  Uczestnicy, którzy zostaną Zwycięzcami Konkursu, zostaną poproszeni w drodze wiadomości e-mail, o podanie niezbędnych dla Organizatora, dodatkowych danych osobowych, w szczególności danych niezbędnych do wydania Nagrody oraz do
  realizacji obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Brak
  wypełnienia tego wa- runku, będzie skutkować przyznaniem nagrody uczestnikowi Konkursu, który zajął kolejne, niższe miejsce w Konkursie bądź przepadkiem
  nagrody. 
 5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do
  udziału w Konkursie oraz otrzymania Nagrody. 
 6. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane do czasu zakończenia Konkursu i rozstrzygnięcia ewentualnych reklamacji lub do czasu cofnięcia zgody (w zakresie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych). 
 7. Dane zwycięzców Konkursu będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego w związku z odprowadzeniem podatku dochodowego od nagród uzyskanych w Konkursie. 
 8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z przepisami prawa, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 9. Dane osobowe Uczestników nie będą podlegały profilowaniu, a decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

§8. REKLAMACJE 

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu można składać w okresie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu pisemnie na adres e-mail: info@babskipr.pl 
 2. Reklamacje będą rozstrzygane w terminie 14 dni od daty otrzymania danej reklamacji przez Komisję powołaną przez Organizatora. 
 3. W celu przyspieszenia postępowania reklamacyjnego prosimy o wskazanie w reklamacji następujących danych: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz powody reklamacji. 
 4. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji pisemnie na adres podany w reklamacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Uczestnika.

  Wrocław, 26.05.2021

No tags 0